Planeet Zee

Het strand anno 2100

De overheid zorgt er in  haar Masterplan Kustveiligheid voor dat de zwakke schakels in de kustverdediging worden weggewerkt om de kust tegen hevige stormvloeden te beschermen © Afdeling Kust MDK 2012

In het recente kustveiligheidsplan van de Vlaamse regering pleit men voor de oorspronkelijke vorm van kustbescherming, namelijk een breed strand en duinen. Ze willen zo onze kust tegen een superstorm van eens in de duizend jaar beschermen. Jaarlijks voorziet de overheid honderdduizenden kubieken meter zeezand om de stranden aan te vullen. Zonder opspuiting van zand zouden sommige stranden verdwijnen.  De zandsuppletiemethode wordt toegepast op alle plaatsen aan de kust waar het strand onvoldoende bescherming biedt tegen hoge golven. Het plan voorziet verder in een versterking van de bestaande harde structuren zoals de dijken en havens. Dat is nodig gezien het zeeniveau blijft stijgen. Zodra de zee wat stormachtige kapriolen maakt, kan de zee tot diep in de havens dringen en de oevers in het binnenland overspoelen. De ‘Lage Landen’, waartoe België en Nederland behoren, dienen zich immers te wapenen tegen een toekomstig stijgend waterpeil, staat in de klimaatrapporten te lezen. 

Ook ondernemers komen met creatieve oplossingen om de toekomstige zeespiegelstijging en andere kustbedreigingen het hoofd te bieden. Het initiatief ‘Vlaamse Baaien’  heeft de ambitie om de  Belgische zandstrook te verbreden en verschillende zandbanken voor onze kust te verhogen waardoor deze als eilanden boven water uitsteken. Hiermee wil het consortium aan architecten en privébedrijven uit de baggersector en kustverdediging zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid van de kust vergroten. Eilanden bieden volgens hen de mogelijkheid tot meer recreatie aan zee. Het plan voorziet ook in duurzame energiewinning aan zee, het vergroten van de bereikbaarheid van de havens tot de bouw van een nieuwe offshore haven voor onze kust.

Met zulke initiatieven neemt de mens steeds meer de ontwikkeling van de kustlijn in eigen handen, niet alleen om de kustlijn op zijn plaats te houden maar ook om zich te beschermen en te kunnen blijven genieten van wat onze kust te bieden heeft.

Zandbanken en eilanden voor de kust aanleggen binnen het initiatief ‘Vlaamse Baaien’ © 2010 vlaamsebaaien.com